Chọn MENU

Trung tâm tuyển sinh & Giới thiệu việc làm


  • Giám đốc trung tâm
    Th.S Lê Xuân Quang – PHT kiêm GĐ
  • Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch
    Th.S Phạm Hữu Thắng
  • Nhân viên Marketing – truyền thông
    Nguyễn Mậu Việt